برنج فله

قیمت برنج اصل شمال

برنج اصل شمال سه مدل است : ۱. پر محصول ۲. کشت اول ۳. کشت دوم

برنج کشت دوم از نظر قیمت بالاترین مقدار را همیشه به خود اختصاص میدهد.

برنج کشت اول مثل هاشمی در مرتبه دوم البته پیشنهاد ما این نوع برنج است.

برنج پر محصول که از نظر قیمت در رده سوم است.

ادامه مطلب